img
  • Главная
  • ПАРТНЕРСЬКИЙ ДОГОВІР (ПРО УЧАСТЬ У ПАРТНЕРСЬКІЙ ПРОГРАМІ)

ПАРТНЕРСЬКИЙ ДОГОВІР
(ПРО УЧАСТЬ У ПАРТНЕРСЬКІЙ ПРОГРАМІ)

(в актуальній редакції від 01.05.2024 року)


Цей партнерський договір є офіційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Скайнум», в особі директора Бондар-Волднес Аліси Миколаївни, що діє на підставі Статуту, про участь у партнерській програмі від «Skynum» (далі за текстом – партнерський договір).

1.ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Партнерська програма від «Skynum» – це форма співпраці Виконавця та Партнера, що реалізована за допомогою функціональних можливостей веб-сайту Виконавця за адресою https://partners.skynum.com та яка полягає в реалізації Партнером дій, спрямованих на пошук та залучення Клієнтів для подальшого надання Виконавцем інформаційних послуг таким Клієнтам (далі за текстом – партнерська програма).

1.2. Цей партнерський договір є обов’язковим до виконання для його Сторін – Виконавця та Партнера, в разі вчинення останнім дій, що свідчать про повне та безумовне прийняття його умов (акцепт).

1.3. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Скайнум» (код ЄДРПОУ 45360165), юридична особа зареєстрована згідно законодавства України.

1.4. Партнер – фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, незалежно від держави їх громадянської приналежності (підданства), резидентства та/або реєстрації, яка зареєстрована на веб-сайті за адресою https://partners.skynum.com та використовує реферальне посилання, що містить індивідуальний маркер Партнера.

1.5. Клієнт – фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, незалежно від держави їх громадянської приналежності (підданства), резидентства та/або реєстрації, яка на підставі Публічного договору (Договору оферти), розміщеного на веб-сайті Виконавця за посиланням https://skynum.ua/agreement, придбає інформаційну послугу.

1.6. Інформаційна послуга – це право користування онлайн-сервісом з програмним забезпеченням «Skynum» за схемою абонентської передплати (підписки), щомісячна вартість якої залежить від обраного тарифного плану.

1.7. Акцепт партнерського договору – це реєстрація Партнера на веб-сайті за адресою https://partners.skynum.com.

1.8. Індивідуальний маркер Партнера – це унікальний словесно-цифровий код, який присвоюється Партнеру після завершення реєстрації на веб-сайті Виконавця в якості учасника партнерської програми.

1.9. Реферальне посилання – це посилання на веб-сайт Виконавця, що містить індивідуальний маркер Партнера.

2. РЕЄСТРАЦІЯ ПАРТНЕРА

2.1. Реєстрації Партнера передує ознайомлення особою, яка бажає прийняти участь у партнерській програмі, з умовами цього партнерського договору та Політики конфіденційності, про що ставиться відповідна відмітка «Я згоден з умовами Партнерського договору та Політики конфіденційності» під час заповнення реєстраційної форми.

2.2. Після реєстрації на веб-сайті за адресою https://partners.skynum.com Партнер отримує доступ до партнерського акаунту (кабінету) та реферального посилання.

2.3. Партнер має право мати лише один партнерський акаунт. Забороняється створювати особистий обліковий запис фізичної особи для виконання своїх службових/посадових обов’язків в складі юридичної особи.

2.4. Виконавець має право відмовити у реєстрації в якості учасника партнерської програми на власний розсуд, без пояснення та обґрунтування причини відмови.

2.5. Сам факт реєстрації в якості Партнера не передбачає виплати винагороди.

2.6. Реєстрація та подальша участь Партнера у партнерській програмі є безкоштовною.

3.УЧАСТЬ ПАРТНЕРА У ПАРТНЕРСЬКІЙ ПРОГРАМІ

3.1. Партнер бере участь у цій партнерській програмі шляхом реалізації від свого імені, але в інтересах Виконавця дій, спрямованих на пошук та залучення Клієнтів для подальшого надання Виконавцем інформаційних послуг, а Виконавець в свою чергу зобов’язується сплатити Партнеру винагороду у розмірі та в порядку, передбаченому цим партнерським договором.

3.2. Партнер не є постачальником та/або надавачем інформаційних послуг, а виступає в якості посередника між Виконавцем та Клієнтом (Клієнтами).

3.3. Залученим Клієнтом Партнера не може бути сам Партнер. Виконавець має право не виплачувати Партнеру суму належної йому винагороди за порушення цього пункту.

3.4. Клієнт закріплюється за Партнером за умови переходу такого Клієнта за реферальним посиланням Партнера та подальшого заповнення Клієнтом реєстраційної заявки на веб-сайті Виконавця, за результатом чого створюється обліковий запис компанії та відбувається реєстрація у Онлайн-сервісі «Skynum» відповідно до умов Публічного договору (Договору оферти).

3.5. Кожен закріплений за Партнером Клієнт відображається у партнерському акаунті.

3.6. Реферальні посилання діють обмежений час, який складає не більше 24 (двадцять чотири) годин. Перебіг зазначеного терміну розпочинається з моменту переходу Клієнта за ним та триває до моменту створення таким Клієнтом облікового запису компанії. У випадку прострочення зазначеного терміну реферального посилання – такий Клієнт не підлягає закріпленню за Партнером у його партнерському акаунті.

3.7. У випадку, якщо Клієнт вже зареєстрований у Онлайн-сервісі «Skynum», Партнер не має права на закріплення цього Клієнта за ним. Такий Клієнт вважається залученим до надання інформаційних послуг безпосередньо Виконавцем.

3.8. У випадку, якщо Клієнт до моменту його реєстрації у Онлайн-сервісі «Skynum» перейде за посиланням іншого Партнера, Клієнт закріплюється за тим Партнером, за реферальним посиланням якого була здійснена реєстрація у Онлайн-сервісі.

3.9. У випадку залучення Клієнта до придбання інформаційної послуги Виконавця, в результаті якого реєстрація Клієнтом у Онлайн-сервісі «Skynum» відбулася без застосування ним реферального посилання Партнера, для закріплення Партнер може додати такого Клієнта вручну, заповнивши необхідні ідентифікаційні дані про Клієнта в партнерському акаунті (кабінеті). Виконавець в свою чергу на власний розсуд, без пояснення та обґрунтування причини має право відмовити у закріпленні такого Клієнта за Партнером.

4. ВИНАГОРОДА ПАРТНЕРА ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Партнер отримує від Виконавця винагороду, розмір та частота нарахування якої безпосередньо залежить від успіху дій, що проводяться Партнером для залучення Клієнтів та придбання останніми інформаційних послуг.

4.2. Крім належної йому обумовленої винагороди, Партнер не має права на відшкодування витрат, понесених на використання сторонніх служб, програм або послуг, навіть якщо ці витрати були здійснені в рамках цього договору.

4.3. Нарахування партнерської винагороди здійснюється впродовж 1 (одного) календарного року з моменту реєстрації Клієнта у Онлайн-сервісі «Skynum», за кожного такого Клієнта та за кожен факт придбання Клієнтом інформаційної послуги (за кожен факт здійснення ним оплати тарифного плану).

4.4. Розрахунок та нарахування партнерської винагороди проводиться Виконавцем в односторонньому порядку.

4.5. Розмір партнерської винагороди становить 10 (десять) % від суми оплати Клієнтом тарифного плану «Старт» або «Прогрес», та 25 (двадцять п’ять) % від суми оплати Клієнтом тарифного плану «Компанія».

4.6. У випадку припинення або призупинення оплати Клієнтом тарифного плану партнерська винагорода за періоди припинення/призупинення оплати не нараховується.

4.7. Виплата нарахованої винагороди здійснюється за банківськими реквізитами, вказаними Партнером у партнерському акаунті. Виконавець має право запросити у Партнера додаткову банківську інформацію, необхідну для виплати винагороди.

4.8. Платіж вважається здійсненим, а зобов’язання Виконавця з виплати винагороди Партнера виконаними, з моменту списання грошових коштів (суми винагороди) з розрахункового рахунку Виконавця.

4.9. Виплата нарахованої винагороди здійснюється за запитом Партнера, за умови, якщо запитувана сума до виплати перевищує 1000 (одна тисяча) гривень.

4.10. Виплата винагороди Партнеру за запитом, про що заявлено останнім в поточному місяці, здійснюється до 15 (п’ятнадцятого) числа наступного календарного місяця.

4.11. При виплаті суми винагороди Партнеру, що є фізичною особою, Виконавець виступає її податковим агентом відповідно до вимог податкового законодавства. В такому випадку Виконавець утримує з винагороди Партнера та сплачує податок на доходи фізичних осіб (18 %) та військовий збір (1,5 %).

4.12. Виконавець має право утримувати із сум винагород Партнера комісію, що стягується банками або платіжними системами при проведенні виплати винагород. Розмір комісії визначається та встановлюється банками/платіжними системами.

4.13. У разі розірвання або припинення дії Договору наявна заборгованість перед Партнером оплачується Виконавцем, крім випадків порушення Партнером взятих за цим договором партнерських зобов’язань.

4.14. За фактами перерахування Виконавцем всіх належних сум винагород до виплати Партнеру, подальші претензії Партнера до Виконавця щодо виконання умов цього Договору не приймаються.

5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Партнер зобов’язаний:

5.1.1. Залучати до надання Виконавцем інформаційних послуг нових Клієнтів відповідно до умов цього договору.

5.1.2. Надавати Клієнтам достовірну та вичерпну інформацію про Виконавця та про інформаційні послуги, що ним надаються.

5.1.3. Дотримуватися правил, публічних договорів, політик та інших внутрішніх документів Виконавця, розміщених на веб-сайті за адресою: https://skynum.ua

5.1.4. Врегульовувати самостійно та за власний рахунок будь-які питання та претензії Клієнтів та третіх осіб стосовно надання ним особистих послуг, що жодним чином не пов’язані із діяльністю Виконавця та не є предметом укладеного партнерського договору.

5.1.5. Не поширювати інформацію, що може компрометувати, принижувати або знизити рівень довіри до послуг Виконавця, або ввести потенційних Клієнтів в оману щодо діяльності Виконавця.

5.1.6. Не вчиняти жодних дій, що впливають на роботу партнерської програми. Під такими діями розуміються спроби технічно впливати на працездатність серверів Виконавця, злому веб-сайту Виконавця, спроби зламати механізми захисту, використовувати віруси, трояни, brute force атаки, DoS (DdoS) атаки, спам, використання посилань та будь-яких інших процесів.

5.1.7. Сповістити Виконавця про наявність претензій від Клієнтів щодо наданих та придбаних ними інформаційних послуг у максимально короткий термін.

5.1.8. Суворо зберігати свої дані (логін та пароль) для доступу до свого особистого кабінету (партнерського акаунту) та створити необхідні умови для захисту цієї інформації.

5.2. Виконавець зобов’язаний надавати Партнеру інструкції та рекомендації щодо виконання партнерських зобов’язань, які є предметом цього договору.

5.3. Виконавець зобов’язаний своєчасно виплачувати Партнеру винагороду, передбачену умовами цього договору.

5.4. Виконавець має право заблокувати партнерський акаунт (кабінет) та анулювати нараховану винагороду у разі виявлення факту порушення Партнером партнерських зобов’язань.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за вчинення умисних діянь або грубої недбалості, що спричиняє порушення договірних партнерських зобов’язань.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за будь-які збитки або витрати, що спричинені або виникають внаслідок дії форс-мажорних обставин.

6.3. Виконавець не несе відповідальність перед Партнером за будь-які прямі та непрямі збитки у зв’язку з використанням партнерської програми від «Skynum».

6.4. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або перешкоди, викликані технічними помилками або збоями в програмному забезпеченні та технічних засобах, при обробці або передачі даних, несанкціонованих входах до партнерського акаунту, що могло спричинити обмеження доступу до партнерської програми, а також за шкоду, спричинену недостатньою доступністю або обмеженою функціональністю мережі інтернет.

6.5. Матеріальна відповідальність обмежується відшкодуванням реальної шкоди, яка буде визначена Сторонами або за рішенням суду. Будь-якого роду упущена вигода не підлягає відшкодуванню.

6.6. Партнер несе повну відповідальність за правильність та актуальність наданих банківських реквізитів для виплати винагороди.

6.7. Сторони несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка стане їм відома при виконанні умов цього договору.

7.ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей партнерський договір набирає чинності з моменту вчинення Партнером дій, що свідчать про повне та безумовне прийняття його умов (вчинення акцепту) та діє по останній день поточного календарного року. Дія цього договору пролонгується на наступний календарний рік, якщо жодна із Сторін не виявила бажання розірвати або припинити його дію.

7.2. Будь-які суперечки, що стосуються виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим договором, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Партнером. У випадку, якщо не вдається вирішити суперечки шляхом переговорів, такі суперечки вирішуються в національних судах України відповідно до правил підсудності, що передбачені чинним процесуальним законодавством.

7.3. Партнерська програма знаходиться на стадії розробки та постійного оновлення, тому може зазнавати суттєвих змін відповідно до планів реалізації Виконавця.

7.4. Виконавець залишає за собою право змінювати умови цього партнерського договору в будь-який час, без будь-якого обґрунтування, попередження та повідомлення про це Партнера.

7.5. Партнер в свою чергу зобов’язується відслідковувати актуальну редакцію партнерського договору на веб-сайті Виконавця за адресою https://skynum.ua/partners-agreement. У випадку непогодження Партнером з видозміненою або новою редакцією, договір вважатиметься розірваний Партнером в односторонньому порядку після закінчення 24 (двадцять чотирьох) годин з моменту надсилання ним повідомлення або електронного листа про розірвання.

7.6. Цей договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку. Договір вважається розірваний після закінчення 24 (двадцять чотирьох) годин з моменту надсилання ним повідомлення або електронного листа про розірвання, факт отримання та прочитання повідомлення/електронного листа про розірвання договору Партнером в такому випадку не має значення.

7.7. Сторони погодили використання документації, що стосується цього партнерського договору, та порядок листування по всім питанням, які виникають в рамках його виконання Сторонами, виключно в електронній формі (шляхом використання месенджерів, електронної пошти, програм для організації та проведення відео-/аудіоконференцій). Сторони мають право здійснювати обмін повідомленнями зокрема у телефонному режимі.

7.8. Партнер підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій щодо персональних даних Партнера: збір, систематизацію, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання та поширення Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Скайнум»
Директор: Бондар-Волднес Аліса Миколаївна
Код ЄДРПОУ: 45360165
Податковий статус: платник єдиного податку 3 групи 5 %